واکاوی سیر حرکتی هنر و معماری اسلامی با رویکرد شناخت جایگاه هنر از منظر زیبایی شناسی در معماری اسلامی

واکاوی سیر حرکتی هنر و معماری اسلامی با رویکرد شناخت جایگاه هنر از منظر زیبایی شناسی در معماری اسلامی امیرحسین شریفان 1*، دکترلیلا زارع2، 1-  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2-  استادیار عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ، گروه معماری، تهران ، ایران.   چكيده از آن جا که حکمت هنر اسلامی پیرامون هنر دینی (به طور خاص …
ادامه مطلب