هنر، بستری است برای ابرازگری بشر، هنرمند تلاش می کند تا واسطه ای را برای بیان عواطفش بیابد و در واقع همان کاری را انجام می دهد که همه ما وقتی جویای احساسات خود در مورد یک چیز می شویم، انجام می دهیم. کنش هنرمند، کنشی کنترل شده است و تنها فوران احساسات نیست.هنرمند به دقت عواطف خود را بررسی می کند و به روش های گوناگونی آن را می آزماید تا به درجه ای مطلوب از ابرازگری برسد.

Art is the context in which human expresses him/her self. The artist tries to find a medium to express his/her emotions, in fact he does what we all do when we are looking for our feelings about something. The action of the artist is a controlled action and not just an eruption of emotions. The artist carefully examines his/her emotions and tests them in various ways to reach the desired degree of expression.

AMIRHOSSEIN SHARIFAN BRAND'S NFTS

 Visit Our NFTs

ASSOCIATES AND CUSTOMRES

SHARE WITH YOUR FRIENDS

SUBMIT

Thank You

HELLO DEAR ART LOVER!

Thank you for your valuable attention
by filling out the form below, the latest news will be sent to your email address.

Warm Regards
​​​​​​​Amirhossein Sharifan